Vad vi mäter

Vår tarmfloraanalys presenteras under fyra kategorier:

 • Potentiellt sjukdomsframkallande bakterier
 • Bakterier som kan vara associerade med hälsoproblem
 • Artrikedom och F/B ratio
 • Bakterier associerade med god hälsa

Bakterier associerade med god hälsa

Dessa bakterier är både nödvändiga och nyttiga, och höga värden är gynnsamma för hela din kropp.

Bakterien Akkermansia

Akkermansia är en bakterie som i några studier visat sig stimulera tillväxt av tarmens skyddande slemskikt i vilket den också lever. I ett par studier har man påvisat minskad mängd av Akkermansia vid hög kroppsvikt, typ 1 och 2-diabetes hos möss och människor, samt vid en typ av autoimmun tjocktarmsinflammation.

Akkermansia har i en studie visat sig producera propionsyra som verkar anti-inflammatoriskt. Tillsammans med skyddet ifrån tarmslemmet tyder detta på att Akkermansia skulle kunna hjälpa till att upprätthålla ett skydd för tarmslemhinnan.

Eftersom låg förekomst av Akkermansia har setts vid övervikt, forskas det på hur man kan framställa ett probiotiskt preparat (levande bakterier) av Akkermansia för hjälp vid övervikt.

Mer information om Akkermansia.

Mjölksyrebakterierna Lactobacillus och Bifidobacterium

Lactobacillus och Bifidobacterium är bakterier som i tillräcklig mängd kan påverka kroppen positivt. Vissa av dessa bakterier har visat sig kunna sänka kolesterolnivån i blodet, andra kan hjälpa till med att bryta ned laktos, de kan ha potential att motverka irritabel tarm, andra kunde lindra eksem (men ej allergier) samt vissa kunde hjälpa till att motverka kronisk förstoppning.

Lactobacillus och Bifidobacterium har i en del studier visat sig ha potential att hämma sjukdomsframkallande mikrober, balansera kroppens immunsystem, samt att främja produktion av smörsyra och propionsyra, aminosyror  och vitaminer.

Bakterien Faecalibacterium prausnitzii

Faecalibacterium prausnitzii har i studier visat potential för att kunna tillföra näringsämnen till cellerna i tjocktarmens slemhinna, verka antiinflammatoriskt i tarmen samt bidra till minskad fettvävsinflammation i kroppen (ökad mängd fettvävnad anses medverka till en låggradig inflammation). Förekomst av Faecallibacterium prausnitzii kunde i en studie kopplas till ökad insulinkänslighet (minskat insulinbehov) vid typ 2-diabetes.

Bakterier som producerar smörsyra och propionsyra

Forskningsstudier har visat att fettsyrorna smörsyra och propionsyra, vilka kan produceras av vissa bakterier i tarmfloran skulle kunna ha anti-inflammatoriska egenskaper, men skulle även kunna bidra till minskad aptit och reducerat födointag hos möss och människa, samt möjligtvis påverka ämnesomsättningen positivt. Smörsyra har också visat sig kunna bidra till att förbättra tarmens barriärfunktion, det vill säga minska dess genomsläpplighet (en ökad genomsläpplighet i tarmen kan leda till att giftiga substanser tar sig genom tarmens slemhinna och vidare ut i kroppen).

Ett växande antal vetenskapliga studier antyder att smörsyra och till viss del även propionsyra skulle kunna ha en roll i förebyggande av vissa tjocktarmssjukdomar såsom ulcerös kolit och tjocktarmscancer.

Tarmflorans förmåga att bryta ner laktos

Studier har visat att vissa bakterier skulle kunna bryta ner laktos till en produkt som ger mindre uppblåsthet eller diarré vilket kan vara relevant för personer som är känsliga för laktos.

Bakterier som producerar folsyra

Människan behöver folsyra för att bygga upp och reparera DNA, vilket är relevant eftersom vi dagligen exponeras för en mängd skadliga ämnen bland annat från vår mat. Folsyra finns i ett flertal födoämnen och absorberas i tunntarmen. Forskning visar att folsyra kan produceras av vissa tarmbakterier. Detta skulle kunna innebära att en lokal produktion av folsyra potentiellt kan gynna cellerna i tjocktarmens slemhinna genom att bidra till en optimal DNA-reparation.

Bakterier som kan vara associerade med hälsoproblem

Här analyseras bakterier som visat sig kunna vara associerade till IBS och typ 2 diabetes (det är dock inte bevisat att dessa kan framkalla sjukdomar). Generellt ska man helst ha så låga nivåer som möjligt av dessa.

Bacteroides vulgatus

Tarmslemhinnan är täckt med ett lager av skyddande slem, som i normala fall byggs upp i samma takt som den bryts ned. Vetenskapliga studier har visat att Bacteroides vulgatus har förmåga att bryta ned detta lager av skyddande slem. Detta i sig behöver inte betyda några hälsoproblem, men om man har högre nivåer av dessa bakterier samt problem med gaser, magsmärta och kramper så kan det vara av intresse att försöka få ner nivåerna av dessa bakterier.Vetenskapliga studier har även visat att högre nivåer av Bacteroides vulgatus kan vara förknippade med inflammatoriska tillstånd som ulcerös kolit i djur, vid Crohns sjukdom, där Bacteroides vulgatus anses kunna förhindra läkning av slemhinnan, samt pre-diabetes och typ-2 diabetes.

Ruminococcus gnavus

Tarmslemhinnan är täckt med ett skyddande lager av slem som kallas mucin. Vetenskapliga studier har visat att Ruminococcus gnavus har förmåga att bryta ned detta skyddande lager av slem. Detta i sig behöver inte betyda några hälsoproblem, men om man har högre nivåer av dessa bakterier samt problem med gaser, magsmärta och kramper så kan det vara av intresse att försöka få ner nivåerna av dessa bakterier.

Vetenskapliga studier har visat att högre nivåer av Ruminococcus gnavus är förknippade med IBS och inflammatoriska tillstånd som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, en trend till högre nivåer vid pre-diabetes och typ-2 diabetes. Intressant nog har man funnit högre nivåer av Ruminococcus gnavus hos barn med eksem och astma.

Ruminococcus torques

Varför det kan vara önskvärt att reducera Ruminococcus torques Vetenskapliga studier i djur har visat att Ruminococcus torques har förmåga att bryta ned tarmslemhinnans skyddande lager av slem vilket i sig inte behöver innebära några hälsoproblem, men om man har högre nivåer av dessa bakterier samt problem med gaser, magsmärta och kramper så kan det vara av intresse att försöka få ner nivåerna av dessa bakterier. Högre nivåer av Ruminococcus torques har visat sig vara förknippade med IBS och inflammatoriska tillstånd som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Resultat efter bariatrisk kirurgi (tarm-by-pass mot fetma) och förbättrad diabetes typ-2 visade intressant nog sänkta nivåer av Ruminococcus torques.

Artrikedom och F/B ratio

Här får du reda på din tarmfloras artrikedom samt förhållandet mellan bakteriegrupperna Firmicutes och Bacteroidetes.

Artrikedom av bakterier

Studier av bakteriell artrikedom kan liknas vid en analys utav ett komplicerat ekosystem. Om man har låg artrikedom av tarmbakterier kan man med hjälp av kost och kosttillskott försöka öka nivåerna av bakterier. Studier har visat att kostförändring resulterade i ökad artrikedomen av bakterier i tarmen samt var kopplad till lägre risk för viktökning.

Förhållandet mellan bakteriegrupperna Firmicutes och Bacteroidetes

Firmicutes och Bacteroidetes är de två största bakteriegrupperna i tarmfloran. Mikroberna som tillhör dessa släkten är på det hela taget gynnsamma för kroppen. Problem kan uppstå när det finns en relativ obalans i proportionen mellan Firmicutes och Bacteroidetes. En ökad tillväxt av Firmicutes på bekostnad av Bacteroidetes har observerats vid övervikt och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Potentiellt sjukdomsframkallande bakterier

Här syns bakterier som till exempel finns vid ”matförgiftning” (även kallat turistdiarré), och generellt ska man helst ha så låga nivåer som möjligt av dessa.

Här hittar du våra referenser

 • Vetenskapliga referenser

  1. Ruseler-van Embden, J. G., van der Helm, R., & van Lieshout, L. M. (1989). Degradation of intestinal glycoproteins by Bacteroides vulgatus. FEMS microbiology letters, 49(1), 37–41.
  2. Salyers, A. A., Vercellotti, J. R., West, S. E., & Wilkins, T. D. (1977). Fermentation of mucin and plant polysaccharides by strains of Bacteroides from the human colon. Applied and environmental microbiology, 33(2), 319–322.
  3. Muriel Derrien, Mark W.J. van Passel, Jeroen H.B. van de Bovenkamp, Raymond Schipper, Willem de Vos & Jan Dekker (2010) Mucin-bacterial interactions in the human oral cavity and digestive tract, Gut Microbes, 1:4, 254-268.
  4. Png, Chin, Wen, et al. "Mucolytic Bacteria With Increased Prevalence in IBD Mucosa Augment In VitroUtilization of Mucin by Other Bacteria". American Journal of Gastroenterology, vol. 105, no. 11, November 2010, pp. 2420–2428.
  5. L. C. Hoskins, E. T. Boulding, T. A. Gerken, V. R. Harouny & M. S. Kriaris (1992) Mucin Glycoprotein Degradation by Mucin Oligosaccharide-degrading Strains of Human Faecal Bacteria. Characterisation of Saccharide Cleavage Products and their Potential Role in Nutritional Support of Larger Faecal Bacterial Populations, Microbial Ecology in Health and Disease, 5:4, 193-207
  6. Tailford, Louise E et al. “Mucin glycan foraging in the human gut microbiome.” Frontiers in genetics vol. 6 81. 19 Mar. 2015 (review)
  7. Onderdonk, A B et al. “Production of experimental ulcerative colitis in gnotobiotic guinea pigs with simplified microflora.” Infection and immunity vol. 32,1 (1981): 225-31. djur
  8. Saitoh, Shin et al. “Bacteroides ovatus as the predominant commensal intestinal microbe causing a systemic antibody response in inflammatory bowel disease.” Clinical and diagnostic laboratory immunology vol. 9,1 (2002): 54-9
  9. Rath, H C et al. “Differential induction of colitis and gastritis in HLA-B27 transgenic rats selectively colonized with Bacteroides vulgatus or Escherichia coli.” Infection and immunity vol. 67,6 (1999): 2969-74.
  10. Lucke, Katja et al. “Prevalence of Bacteroides and Prevotella spp. in ulcerative colitis.” Journal of medical microbiology vol. 55,Pt 5 (2006): 617-624.
  11. Ó Cuív, Páraic et al. “The gut bacterium and pathobiont Bacteroides vulgatus activates NF-κB in a human gut epithelial cell line in a strain and growth phase dependent manner.” Anaerobe vol. 47 (2017): 209-217.
  12. Fujita, H., Eishi, Y., Ishige, I., Saitoh, K., Takizawa, T., Arima, T., & Koike, M. (2002). Quantitative analysis of bacterial DNA from Mycobacteria spp., Bacteroides vulgatus, and Escherichia coli in tissue samples from patients with inflammatory bowel diseases. Journal of gastroenterology, 37(7), 509–516.
  13. Leite, Aline Zazeri et al. “Detection of Increased Plasma Interleukin-6 Levels and Prevalence of Prevotella copri and Bacteroides vulgatus in the Feces of Type 2 Diabetes Patients.” Frontiers in immunology vol. 8 1107.
  14. Pedersen, H., Gudmundsdottir, V., Nielsen, H. et al. Human gut microbes impact host serum metabolome and insulin sensitivity. Nature 535, 376–381 (2016). https://doi.org/10.1038/nature18646
  15. Crost, EH et al. (2013). Utilisation of mucin glycans by the human gut symbiont Ruminococcus gnavus is strain-dependent. PloS one, 8(10), e76341.
  16. Crost, EH et al. (2016). The mucin-degradation strategy of Ruminococcus gnavus: The importance of intramolecular trans-sialidases. Gut microbes, 7(4), 302–312.
  17. Rajilić-Stojanović M et al. (2011) Global and deep molecular analysis of microbiota signatures in fecal samples from patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2011 Nov;141(5):1792-801.
  18. Matthew T et al. (2019) Ruminococcus gnavus, a member of the human gut microbiome associated with Crohn’s disease, produces an inflammatory polysaccharide. Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2019, 116 (26) 12672-12677;
  19. Hall, AB et al. (2017). A novel Ruminococcus gnavus clade enriched in inflammatory bowel disease patients. Genome Med 9, 103
  20. Willing BP, et al. (2010) A pyrosequencing study in twins shows that gastrointestinal microbial profiles vary with inflammatory bowel disease phenotypes. Gastroenterology 139: 1844–1854.
  21. Joossens M et al.. (2011) Dysbiosis of the faecal microbiota in patients with Crohn’s disease and their unaffected relatives. Gut 60: 631–637.
  22. Prindiville T et al. (2004) Ribosomal DNA sequence analysis of mucosa-associated bacteria in Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 10: 824–833.
  23. Png CW et al. (2010) Mucolytic bacteria with increased prevalence in IBD mucosa augment in vitro utilization of mucin by other bacteria. Am J Gastroenterol 105: 2420–2428.
  24. Rodrigues, RR. et al. (2021) Transkingdom interactions between Lactobacilli and hepatic mitochondria attenuate western diet-induced diabetes. Nat Commun 12, 101
  25. Allin KH, et al. (2018) Aberrant intestinal microbiota in individuals with prediabetes. Diabetologia. 2018;61(4):810-820.
  26. Chua, HH et al. (2021) Intestinal dysbiosis featuring abundance of ruminococcus gnavus associates with allergic diseases in infants.” Gastroenterology vol. 154,1 (2018): 154-167.
  27. Hoskins, LC et al. Mucin degradation in human colon ecosystems. Isolation and properties of fecal strains that degrade ABH blood group antigens and oligosaccharides from mucin glycoproteins.The Journal of clinical investigationvol. 75,3 (1985): 944-53
  28. L. C. Hoskins, E. T. Boulding, T. A. Gerken, V. R. Harouny & M. S. Kriaris (1992) Mucin Glycoprotein Degradation by Mucin Oligosaccharide-degrading Strains of Human Faecal Bacteria. Characterisation of Saccharide Cleavage Products and their Potential Rolein Nutritional Support of Larger Faecal Bacterial Populations, Microbial Ecology in Health and Disease, 5:4, 193-207
  29. Png CW et al. (2010) Mucolytic bacteria with increased prevalence in IBD mucosa augment in vitro utilization of mucin by other bacteria. Am J Gastroenterol 105: 2420–2428.
  30. Corfield, A. P., Wagner, S. A., Clamp, J. R., Kriaris, M. S., & Hoskins, L. C. (1992). Mucin degradation in the human colon: production of sialidase, sialate O-acetylesterase, N-acetylneuraminate lyase, arylesterase, and glycosulfatase activities by strains of fecal bacteria.Infection and immunity,60(10), 3971–3978.
  31. Rajilić-Stojanović M et al. (2011) Global and deep molecular analysis of microbiota signatures in fecal samples from patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2011 Nov;141(5):1792-801.
  32.  Delphine MS et al. (2011) Gastrointestinal Microbiome Signatures of Pediatric Patients With Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. Vol 141, Issue 5, p. 1782.1791, 2011.
  33. Lyra A et al. (2009) Diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome distinguishable by 16S rRNA gene phylotype quantification.World J Gastroenterol. 2009;15(47):5936-5945.
  34. Kwak, MS et al. “Development of a Novel Metagenomic Biomarker for Prediction of upper gastrointestinal tract involvement in patients with Crohn's disease.”Frontiers in microbiologyvol. 11 1162. 3 Jun. 2020.
  35. Nishida, A et al. Gut microbiota in the pathogenesis of inflammatory bowel disease.Clinical journal of gastroenterologyvol. 11,1 (2018): 1-10.
  36. Gurung M, et al. Role of gut microbiota in type 2 diabetes pathophysiology. EBioMedicine. 2020;51:102590. doi:10.1016/j.ebiom.2019.11.051
  37. The Human Microbiota in Health and Disease. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.01.008
  38. The Human Microbiota in Health and Disease. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.01.009
  39. The Human Microbiota in Health and Disease. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.01.010
  40. The Human Microbiota in Health and Disease. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.01.011
  41. The Human Microbiota in Health and Disease. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.01.012
  42. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen L, Sargent M, Gill SR, Nelson KE, Relman DA. Diversity of the human intestinal microbial flora. Science. 2005 Jun 10;308(5728):1635-8. Epub 2005 Apr 14.
  43. David LA, Maurice CF, Carmody RN, Gootenberg DB, Button JE, Wolfe BE, Ling AV, Devlin AS, Varma Y, Fischbach MA, Biddinger SB, Dutton RJ, Turnbaugh PJ. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. Nature. 2014 Jan 23;505(7484):559-63.
  44. Wu GD, Chen J, Hoffmann C, Bittinger K, Chen YY, Keilbaugh SA, Bewtra M, Knights D, Walters WA, Knight R, Sinha R, Gilroy E, Gupta K, Baldassano R, Nessel L, Li H, Bushman FD, Lewis JD. Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes. Science. 2011 Oct 7;334(6052):105-8.
  45. Julien Tap, Jean‐Pierre Furet, Martine Bensaada, Catherine Philippe, Hubert Roth, Sylvie Rabot, Omar Lakhdari, Vincent Lombard, Bernard Henrissat, Gérard Corthier, Eric Fontaine, Joël Doré and Marion Leclerc. Gut microbiota richness promotes its stability upon increased dietary fibre intake in healthy adults. Environmental Microbiology. https://doi.org/10.1111/1462-2920.13006 Cited by: 52
  46. C Menni, M A Jackson, T Pallister, C J Steves, T D Spector and A M Valdes, Gut microbiome diversity and high-fibre intake are related to lower long-term weight gain. International Journal of Obesity, volume 41, pages 1099–1105 (2017)
  47. Derrien M, Vaughan EE, Plugge CM, de Vos WM (2004) Akkermansia muciniphila gen.nov., sp. nov., a human intestinal mucin-degrading bacterium. Int J Syst Evol Microbiol54(Pt 5):1469–1476.
  48. Belzer C, de Vos WM (2012) Microbes inside—from diversity to function: The case of Akkermansia. ISME J 6(8):1449–1458.
  49. Santacruz A, et al. (2010) Gut microbiota composition is associated with body weight,weight gain and biochemical parameters in pregnant women. Br J Nutr 104(1):83–92.
  50. Karlsson CL, et al. (2012) The microbiota of the gut in preschool children with normal and excessive body weight. Obesity (Silver Spring) 20(11):2257–2261.
  51. Collado MC, Isolauri E, Laitinen K, Salminen S (2008) Distinct composition of gut microbiota during pregnancy in overweight and normal-weight women. Am J Clin Nutr 88(4):894–899.
  52. Everard A, et al. (2011) Responses of gut microbiota and glucose and lipid metabolism to prebiotics in genetic obese and diet-induced leptin-resistant mice. Diabetes 60(11): 2775–2786.
  53. Karlsson CL, Onnerfält J, Xu J, Molin G, Ahrné S, Thorngren-Jerneck K. The microbiota of the gut in preschool children with normal and excessive body weight. Obesity (Silver Spring). 2012 Nov;20(11):2257-61.
  54. Hansen CH, et al. (2012) Early life treatment with vancomycin propagates Akkermansia muciniphila and reduces diabetes incidence in the NOD mouse. Diabetologia 55(8):2285–2294.
  55. Yassour M, Lim MY, Yun HS, Tickle TL, Sung J, Song YM, Lee K, Franzosa EA, Morgan XC, Gevers D, Lander ES, Xavier RJ, Birren BW, Ko G, Huttenhower C (February 2016). "Sub-clinical detection of gut microbial biomarkers of obesity and type 2 diabetes". Genome Medicine. 8 (1): 17.
  56. Karlsson FH, Tremaroli V, Nookaew I, Bergstrom G, Behre CJ, Fagerberg B, et al. Gut metagenome in European women with normal, impaired and diabetic glucose control. Nature. 2013;498(7452):99–103. [PubMed]
  57. Qin J, Li Y, Cai Z, Li S, Zhu J, Zhang F, et al. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Nature. 2012;490(7418):55–60. [PubMed]
  58. Fischer H, Holst E, Karlsson F, Benoni C, Toth E, Olesen M, Lindén M, Sjöberg K. Gut. Altered microbiota in microscopic colitis. 2015 Jul;64(7):1185-6.
  59. Louis 2017: Formation of propionate and butyrate by the human colonic microbiota https://doi.org/10.1111/1462-2920.13589
  60. Brodmann T, Endo A, Gueimonde M, Vinderola G, Kneifel W, de Vos WM, Salminen S, Gómez-Gallego C. Safety of Novel Microbes for Human Consumption: Practical Examples of Assessment in the European Union. Front Microbiol. 2017 Sep 12;8:1725.
  61. Kumar, Manoj; Nagpal, Ravinder; Kumar, Rajesh; Hemalatha, R.; Verma, Vinod; Kumar, Ashok (2012). ”Cholesterol-Lowering Probiotics as Potential Biotherapeutics for Metabolic Diseases”. Experimental Diabetes Research 2012.
  62. Sanders ME (2002-02-01). ”Considerations for use of probiotic bacteria to modulate human health”. The Journal of Nutrition 130 (2S Suppl): sid. 384S–390S. PMID 10721912.
  63. Ford, Alexander C.; Quigley, Eamonn M. M.; Lacy, Brian E.; Lembo, Anthony J.; Saito, Yuri A.; Schiller, Lawrence R.. ”Efficacy of Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics in Irritable Bowel Syndrome and Chronic Idiopathic Constipation: Systematic Review and Meta-analysis”. The American Journal of Gastroenterology 109 (10): sid. 1547–1561.
  64. Panduru, M.; Panduru, N.m.; Sălăvăstru, C.m.; Tiplica, G.-S.. ”Probiotics and primary prevention of atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized controlled studies”. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 29 (2): sid. 232–242.
  65. Cuello-Garcia, Carlos A.; Brożek, Jan L.; Fiocchi, Alessandro; Pawankar, Ruby; Yepes-Nuñez, Juan José; Terracciano, Luigi. ”Probiotics for the prevention of allergy: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”. Journal of Allergy and Clinical Immunology 136 (4): sid. 952–961.
  66. Dimidi, Eirini; Christodoulides, Stephanos; Fragkos, Konstantinos C.; Scott, S. Mark; Whelan, Kevin. ”The effect of probiotics on functional constipation in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”. The American Journal of Clinical Nutrition 100 (4): sid. 1075–1084.
  67. O’Callaghan et al., 2016. Bifidobacteria and Their Role as Members of the Human Gut Microbiota. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00925
  68. Butel, 2013. Probiotics, gut microbiota and health. https://doi.org/10.1016/j.medmal.2013.10.002
  69. Gogineni et al., 2013. Probiotics: Mechanisms of Action and Clinical Applications. https://www.omicsonline.org/probiotics-mechanisms-of-action-and-clinical-applications-2329-8901.1000101.php?aid=13381
  70. Bermudez-Brito et al., 2012. Probiotic Mechanisms of Action. https://doi.org/10.1159/000342079
  71. Rios-Covian et al., 2016. Intestinal Short Chain Fatty Acids and their Link with Diet and Human Health. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00185
  72. Lee K, Lee J, Kim YH, Moon SH, Park YH. Unique properties of four lactobacilli in amino acid production and symbiotic mixed culture for lactic acid biosynthesis. Curr Microbiol. 2001 Dec;43(6):383-90.
  73. Maddalena Rossi, Alberto Amaretti, and Stefano Raimondi. Folate Production by Probiotic Bacteria. Nutrients. 2011 Jan; 3(1): 118–134.
  74. Petra Louis Harry J. Flint. Diversity, metabolism and microbial ecology of butyrate-producing bacteria from the human large intestine. FEMS Microbiology Letters, Volume 294, Issue 1, 1 May 2009, Pages 1–8.
  75. Miquel S, Martín R, Rossi O, Bermúdez-Humarán LG, Chatel JM, Sokol H, Thomas M, Wells JM, Langella P. Faecalibacterium prausnitzii and human intestinal health. Curr Opin Microbiol. 2013 Jun;16(3):255-61.
  76. Sokol H, Seksik P, Furet JP, Firmesse O, Nion-Larmurier I, Beaugerie L, Cosnes J, Corthier G, Marteau P, Doré J. Low counts of Faecalibacterium prausnitzii in colitis microbiota. Inflamm Bowel Dis. 2009 Aug;15(8):1183-9.
  77. Furet JP, Kong LC, Tap J, Poitou C, Basdevant A, Bouillot JL, Mariat D, Corthier G, Doré J, Henegar C, Rizkalla S, Clément K. Differential adaptation of human gut microbiota to bariatric surgery-induced weight loss: links with metabolic and low-grade inflammation markers. Diabetes. 2010 Dec;59(12):3049-57.
  78. Alessandra Puddu, Roberta Sanguineti, Fabrizio Montecucco, Giorgio Luciano Viviani. Evidence for the Gut Microbiota Short-Chain Fatty Acids as Key Pathophysiological Molecules Improving Diabetes. Mediators Inflamm. 2014; 2014: 162021. Published online 2014 Aug 17.
  79. Smith PM, Howitt MR, Panikov N, Michaud M, Gallini CA, Bohlooly-Y M, Glickman JN, Garrett WS. The microbial metabolites, short-chain fatty acids, regulate colonic Treg cell homeostasis. Science. 2013 Aug 2;341(6145):569-73. doi: 10.1126/science.1241165.
  80. Furusawa Y, Obata Y, Fukuda S, Endo TA, Nakato G, Takahashi D, et.al. Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells. Nature. 2013 Dec 19;504(7480):446-50. doi: 10.1038/nature12721.
  81. Arpaia N, Campbell C, Fan X, Dikiy S, van der Veeken J, deRoos P, Liu H, Cross JR, Pfeffer K, Coffer PJ, Rudensky AY. Metabolites produced by commensal bacteria promote peripheral regulatory T-cell generation. Nature. 2013 Dec 19;504(7480):451-5.
  82. Corrêa-Oliveira R, Fachi JL, Vieira A, Sato FT, Vinolo MA. Regulation of immune cell function by short-chain fatty acids. Clin Transl Immunology. 2016 Apr 22;5(4):e73.
  83. Schirmer 2016: Linking the Human Gut Microbiome to Inflammatory Cytokine Production Capacity. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.10.020
  84. Byrne CS, Chambers ES, Morrison DJ, Frost G. The role of short chain fatty acids in appetite regulation and energy homeostasis. Int J Obes (Lond). 2015 Sep;39(9):1331-8.
  85. Cani PD, Neyrinck AM, Maton N, Delzenne NM. Oligofructose promotes satiety in rats fed a high‐fat diet: involvement of glucagon‐like peptide‐1. Obes Res 2005; 13: 1000–1007.
  86. Anastasovska J, Arora T, Canon GJS, Parkinson JR, Touhy K, Gibson GR et al. Fermentable carbohydrate alters hypothalamic neuronal activity and protects against the obesogenic environment. Obesity 2012; 20: 1016–1023.
  87. So P-W, Yu W-S, Kuo Y-T, Wasserfall C, Goldstone AP, Bell JD et al. Impact of resistant starch on body fat patterning and central appetite regulation. PLoS One 2007; 2: e1309.
  88. Cani PD, Lecourt E, Dewulf EM, Sohet FM, Pachikian BD, Naslain D, De Backer F, Neyrinck AM, Delzenne NM. Gut microbiota fermentation of prebiotics increases satietogenic and incretin gut peptide production with consequences for appetite sensation and glucose response after a meal. Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1236-43.
  89. Parnell JA, Reimer RA. Weight loss during oligofructose supplementation is associated with decreased ghrelin and increased peptide YY in overweight and obese adults. Am J Clin Nutr. 2009 Jun;89(6):1751-9.
  90. De Vadder F, Kovatcheva-Datchary P, Goncalves D, Vinera J, Zitoun C, Duchampt A, Bäckhed F, Mithieux G. Microbiota-generated metabolites promote metabolic benefits via gut-brain neural circuits. Cell. 2014 Jan 16;156(1-2):84-96.
  91. Gao Z, Yin J, Zhang J, Ward RE, Martin RJ, Lefevre M, Cefalu WT, Ye J. Butyrate improves insulin sensitivity and increases energy expenditure in mice. Diabetes. 2009 Jul;58(7):1509-17.
  92. Lin HV, Frassetto A, Kowalik EJ Jr, Nawrocki AR, Lu MM, Kosinski JR, Hubert JA, Szeto D, Yao X, Forrest G, Marsh DJ. Butyrate and propionate protect against diet-induced obesity and regulate gut hormones via free fatty acid receptor 3-independent mechanisms. PLoS One. 2012;7(4):e35240.
  93. Cani PD, Neyrinck AM, Fava F, Knauf C, Burcelin RG, Tuohy KM, Gibson GR, Delzenne NM. Selective increases of bifidobacteria in gut microflora improve high-fat-diet-induced diabetes in mice through a mechanism associated with endotoxaemia. Diabetologia. 2007 Nov;50(11):2374-83.
  94. Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, Cantarel BL, Duncan A, Ley RE, Sogin ML, Jones WJ, Roe BA, Affourtit JP, Egholm M, Henrissat B, Heath AC, Knight R, Gordon JI. A core gut microbiome in obese and lean twins. Nature. 2009 Jan 22;457(7228):480-4.
  95. Sonnenburg JL, Bäckhed F. Diet-microbiota interactions as moderators of human metabolism. Nature. 2016 Jul 7;535(7610):56-64.
  96. Santacruz, 2010. Gut microbiota composition is associated with body weight, weight gain and biochemical parameters in pregnant women. https://doi.org/10.1017/S0007114510000176
  97. Zupancic, 2012. Analysis of the Gut Microbiota in the Old Order Amish and Its Relation to the Metabolic Syndrome. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043052
  98. Schwiertz, 2012. Microbiota and SCFA in Lean and Overweight Healthy Subjects. https://doi.org/10.1038/oby.2009.167
  99. Peng L, Li ZR, Green RS, Holzman IR, Lin J. Butyrate enhances the intestinal barrier by facilitating tight junction assembly via activation of AMP-activated protein kinase in Caco-2 cell monolayers. J Nutr. 2009 Sep;139(9):1619-25.
  100. Zheng L, Kelly CJ, Battista KD, Schaefer R, Lanis JM, Alexeev EE, Wang RX, Onyiah JC, Kominsky D, Colgan SP. Microbial-Derived Butyrate Promotes Epithelial Barrier Function through IL-10 Receptor-Dependent Repression of Claudin-2. J Immunol. 2017 Oct 15;199(8):2976-2984.
  101. https://www.lifesciencesweden.se/article/view/660512/undersoker_fibrers_effekt_mot_diabetes
  102. https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/forskning-som-kan-bota-folksjukdom-2261291
  103. Hamer HM, Jonkers K, Venema S, van Houtvin FJ, Troost R and Brummer J. Review article: the role of butyrate on colonic function, Issue 2, January 2008; 104-119
  104. Berni Canani R, Di Costanzo M, Leone L, Pedata M, Meli E and Antonio Calignano. Potential beneficial effects of butyrate in intestinal and extraintestinal diseases. World J Gastroenterol. 2011 Mar 28; 17(12): 1519–1528.
  105. Ohara T and Mori T. Antiproliferative Effects of Short-chain Fatty Acids on Human Colorectal Cancer Cells via Gene Expression Inhibition. Anticancer Research September 2019 vol. 39 no. 9 4659-466
  106. Venegas DP, de la Fuente MK, Landskron G, González MJ, Quera R, Dijkstra G,. Harmsen HMJ, Nico Faber KN an d A. Hermoso MA. Short Chain Fatty Acids (SCFAs)-Mediated Gut Epithelial and Immune Regulation and Its Relevance for Inflammatory Bowel Diseases. Front Immunol. 2019; 10: 277. doi: 10.3389/fimmu.2019.00277
  107. http://nordisknutrition.se/wp-content/uploads/2014/01/0804_s25-28_Kortkedjiga_fettsyror_i_tarmen_ger_positiva_effekter-Nyman_M.pdf
  108. M. Andrea Azcarate-Peril, Andrew J. Ritter, Dennis Savaiano, Andrea Monteagudo-Mera, Carlton Anderson, Scott T. Magness, and Todd R. Klaenhammer. Impact of short-chain galactooligosaccharides on the gut microbiome of lactose-intolerant individuals. PNAS January 17, 2017 114 (3)
  109. Julia K. Goodrich, Emily R. Davenport, Andrew G. Clark, and Ruth E. Ley. The Relationship Between the Human Genome and Microbiome Comes into View.Annual Review of Genetics. Vol. 51:413-433
  110. M C Martini E C Lerebours W J Lin S K Harlander N M Berrada J M Antoine D A Savaiano. Strains and species of lactic acid bacteria in fermented milks (yogurts): effect on in vivo lactose digestion. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 54, Issue 6, 1 December 1991, Pages 1041–1046.
  111. Strozzi GP, Mogna L. Quantification of folic acid in human feces after administration of Bifidobacterium probiotic strains. J Clin Gastroenterol. 2008 Sep;42 Suppl 3 Pt 2:S179-84.
  112. Magnúsdóttir S, Ravcheev D, de Crécy-Lagard V, Thiele I. Systematic genome assessment of B-vitamin biosynthesis suggests co-operation among gut microbes. Front Genet. 2015 Apr 20;6:148.
  113. Duthie SJ. Folate and cancer: how DNA damage, repair and methylation impact on colon carcinogenesis. J Inherit Metab Dis. 2011 Feb;34(1):101-9.
  114. Said HM. Recent advances in carrier-mediated intestinal absorption of water-soluble vitamins. Annu Rev Physiol. 2004;66:419-46.